Binnen Ambulancezorg Zoetermeer zijn een 6-tal functies omschreven. Deze bestaan uit:     - Directeur/Eigenaar     - Directeur     - Zorgmanager     - Teamleider     - Ambulanceverpleegkundige     - Ambulancechauffeur Functieomschrijving ambulanceverpleegkundige: Het verzorgen en vervoeren van zieken en gewonden, het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van vitale functies die (dreigen te) worden verstoord, met als doel de patiënt in optimale toestand op de plaats van bestemming te brengen. Bovenstaande functieomschrijving past volledig in de visie die Ambulancezorg Zoetermeer voorstaat. Welke taken heeft een ambulanceverpleegkundige binnen Ambulancezorg Zoetermeer; Preventieve taken: De ambulanceverpleegkundige is alert op risico's waaraan de patiënt, de hulpverleners en derden blootstaan tijdens een hulpverlening. De ambulanceverpleegkundige draagt zorg voor tijdige maatregelen voor de veiligheid die bijvoorbeeld vervoerstrauma beperken. Voorlichtende taken:     - Informeert de patiënt, relaties van de patiënt over de hulpverlening.     - Informeert de overige hulpdisciplines     - Draagt kennis en vaardigheden over     - Adviseert en instrueert, indien nodig, de patiënt inzake hulpverlening. Diagnostische taken: De ambulanceverpleegkundige vergaart informatie door anamnese en lichamelijk onderzoek en beoordeelt op basis daarvan de toestand van de patiënt De ambulanceverpleegkundige bewaakt de vitale functies van de patiënt en interpreteert de gevonden parameters De ambulanceverpleegkundige stelt een diagnose vast. Verzorgende taken:     - De ambulanceverpleegkundige stelt een behandelplan op     - De ambulanceverpleegkundige verleent verpleegkundige en medische zorg aan de patiënt Begeleidende taken:     - De ambulanceverpleegkundige draagt zorg voor de opvang / ondersteuning van familie en /of           omstanders Taken bij grootschalige ongevallen en rampen:     - De ambulanceverpleegkundige tracht zo snel mogelijk inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van het ongeval c.q. ramp     - Voert triage uit     - Schaalt aan de hand van de triage op     - Is verantwoordelijk voor de communicatie met de MKA.     - Verstrekt relevante informatie aan de MKA d.m.v. SITRAP     - Verzorgt de opvang van geneeskundige hulpverleners die in tweede instantie arriveren.     - Participeert in het multidisciplinair overleg Functieomschrijving ambulancechauffeur: Hij/zij bestuurt de ambulance die is uitgerust met een mobilofoon, optische en geluidssignalen en die voorzien is van een inventaris, bestaande uit apparatuur en hulpmiddelen die bij medische en/of verpleegkundige hulpverlening nodig zijn om volgens de landelijk protocol ambulancezorg te kunnen bieden. Door hem/haar worden ritten uitgevoerd t.b.v.:     - tevoren geregeld ambulancevervoer of besteld vervoer     - spoedeisend- en ongevallenvervoer     - het stand-by plaatsen van de ambulance bij calamiteiten, manifestaties e.d. De chauffeur ressorteert onder de verpleegkundige en assisteert hem/haar. De chauffeur draagt zorg voor de communicatie met de meldkamer ambulancezorg. De chauffeur heeft een grondige straten kennis van Zoetermeer en directe omgeving  alsmede enige kennis van de (omliggende) regio, tevens heeft hij een goed richtingsgevoel. Tenslotte is de chauffeur is in staat om vanuit een rustige omgeving direct in actie te komen en is stressbestendig. Functies Functies